Różne przejawy wykluczenia społecznego:

W dzisiejszych czasach formy wykluczenia społecznego mogą być przeróżne począwszy od ekonomicznych zaczynając od co raz większych nie równości między biednymi a bogatymi, nie równości z powodu koloru skóry, odmienności czy też orientacji seksualnej , a przecież wszyscy posiadamy ten sam genom. Bardzo często powodem dyskryminacji są przekonania zewnętrzne wyniesione kulturowo ze środowiska w jakim przyszło nam żyć. Ponieważ każdy z nas rodzi się jako biała kartka, ale to w jaki sposób ta kartka zostanie zapisana zależy w dużej mierze od osób i środowiska z jakim mamy styczność na co dzień. Wykluczenie i stygmatyzowanie często wiąże się też z nie doinformowaniem i nie zrozumieniem ponieważ znacznie prościej jest nam „zaszufladkować” dopasować jakieś zjawisko którego nie znamy niż próbować je przeanalizować samodzielnie.

Wykluczenie społeczne osoób LGBT +

Wikipedia podpowiada

W wielu krajach jest możliwe zawarcie konkubinatu, związku partnerskiego bądź małżeństwa z osobą tej samej płci, jednak na mocy norm kolizyjnych z prawem prywatnym międzynarodowym zawarcie formalnego związku osób tej samej płci za granicą (zarówno obywatela, jak i nie-obywatela Polski) nie rodzi żadnych skutków prawnych na gruncie prawa polskiego. Konflikt prawny istnieje, gdyż mimo tego, że Konstytucja RP nie odnosi się do związków tej samej płci oraz tego, że Polska podpisała bez zastrzeżeń dokument prawa prywatnego międzynarodowego, w którym zobowiązała się uznawać wszystkie małżeństwa zawarte za granicą, kodeks rodzinny definiuje małżeństwo jako związek osób różnej płci.

W przypadku odmów uznania, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu dał sygnał, że gdyby doszło do procesu sądowego, wydałby wyrok na korzyść pary skarżącej.

Polskie osoby homoseksualne mogą sformalizować (przy spełnieniu warunków różnych w zależności od kraju)

  • małżeństwo w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (tylko Anglii, Szkocji i Walii);
  • związek partnerski w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji (PACS), Holandii, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (tylko w Irlandii Północnej) oraz na Węgrzech.

W niektórych przypadkach nie jest wymagane obywatelstwo partnera danego kraju lub wcześniejsze zamieszkanie w kraju, np. w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Wyrokiem Orlandi przeciwko Włochom, by uznawać związki osób tej samej płci zawarte za granicą

LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.

Akronim LGBT ma na celu podkreślenie różnorodności cechującej grupy społeczne tworzone w oparciu o tożsamości seksualne i płciowe. Określa się nim ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz o odmiennej od cisgenderowej tożsamości płciowej. Akronim może być zatem stosowany w odniesieniu do każdego, kto jest nieheteroseksualny lub niecisgenderowy, w tym do osób niebinarnych, nie zaś wyłącznie do osób, które są lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi lub transpłciowymi.

Aby zaakcentować inkluzywność i szeroki zasięg znaczeniowy terminu, popularny wariant LGBTQ zawiera literę oznaczającą tych, którzy identyfikują się jako queer lub nie są pewni swojej tożsamości seksualnej (questioning). Ci, którzy chcą dodatkowo uwzględnić osoby interpłciowe, używają rozszerzonego akronimu LGBTI. Oba akronimy są niekiedy łączone, tworząc jeden wspólny akronim LGBTIQ lub LGBT+, aby objąć spektrum seksualności i płci.

Problemy osób LGBT + nie wątpliwie nasilają się w małych środowiskach gdzie panuje większa stygmatyzacja a społeczeństwo ma bardziej zwarty charakter a wszelkie mniejszości są tolerowane w dużo mniejszym stopniu niż w dużych skupiskach osób.

Według badania Dalia Research przeprowadzonego w kilku krajach Europy, w Polsce około 5% osób identyfikuje się jako LGBT, przy czym dla osób w wieku 14–29 lat jest to ok. 10%, dla osób w wieku 30-49 – 1%, a dla osób w wieku 50-65 – 4%, przy czym Dalia zastrzega, że w tak osobistej kwestii, jak seksualność, pomimo dużego stopnia anonimowości, nadal istnieje duże źródło niepewności co do liczby, gdyż 8% respondentów wolało nie odpowiedzieć, czy identyfikują się jako osoby LGBT, a 12% nie było w stanie określić swojej seksualność.

Wykluczenie społeczne może mieć także wymiar ekonomiczny.

Istnieje wiele czynników świadczących o wykluczeniu społecznym. Za najważniejsze przyjmuje się niezdolność do pracy, a w efekcie bezrobocie, zamieszkiwanie w mieszkaniach poniżej standardu, dochody nieprzekraczające minimum socjalnego (egzystencji), niewystarczające wykształcenie oraz brak odpowiednich kwalifikacji, na które rynek wyraża zapotrzebowania, dziedziczenie pozycji społecznej, choroby, niska aktywność społeczna, pasywność na rynku, zachowawczość, patologie rodzinne. Wszystkie te elementy mogą występować równocześnie, co dodatkowo potęguje trudną sytuację życiową. Jednocześnie występowanie tych zjawisk nie musi zawsze prowadzić do wykluczenia, jednak zwykle obecność kilku przesłanek prowadzi do ekskluzji społecznej.